Arddangosfa Safle Trawsfynydd
Cyflwyniad
Croeso i’r arddangosfa rithwir ynglŷn â datgomisiynu pyllau Trawsfynydd. Ystafell rithwir yw’r arddangosfa hon, lle byddwch chi’n gallu cael gafael ar wybodaeth am ein dull arfaethedig o ddatgomisiynu hen gyfadeilad y pyllau ar Safle Trawsfynydd, sy’n cynnwys 38 o adeiladau.
Bydd eich adborth yn helpu i siapio ein cynigion ar gyfer sut i fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatgomisiynu’r ardal hon, ac ar gyfer dyfodol y safle yn ehangach.


Canfod eich ffordd
Byddwch chi’n canfod eich ffordd o amgylch yr ystafell rithwir drwy ddefnyddio’r llygoden neu’r saethau llywio yn y gornel isaf ar y chwith ar y sgrin. Os ydych chi’n edrych ar yr arddangosfa ar ddyfais glyfar, defnyddiwch eich bysedd fel yr arfer. Mae’r saethau ar y llawr yn yr arddangosfa yn eich tywys rhwng dwy ran yr ystafell. Mae modd i chi agor ac ehangu pob bwrdd i lenwi’r sgrin drwy glicio’r chwyddwydr. Rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n agor y byrddau yn eu trefn, gan ddechrau gyda bwrdd #1 ar ochr chwith yr ystafell.
Gallwch chi weld dogfennau eraill hefyd yn y stondin arddangos dogfennau. Byddant yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi; cliciwch ar y blwch sydd â’r ddogfen yr hoffech chi ei darllen. Mae’r fideo yn rhoi taith rithwir i chi o amgylch y safle ac yn dangos ein cynigion yn fanylach.
Cymraeg yw’r arddangosfa hon. I gael mynediad at y cynnwys Saesneg, defnyddiwch y botwm switcher iaith ar waelod ochr dde'r sgrin.


Adborth
Mae eich adborth yn bwysig i ni felly llenwch yr arolwg ar-lein; cliciwch ar y ddolen gadwyn i lenwi’r arolwg.


Trawsfynydd site engagement exhibition
Introduction
Welcome to the Trawsfynydd Site ponds decommissioning virtual exhibition. This exhibition comprises of a virtual room where you will be able to find information about our proposed approach for decommissioning the former ponds complex, comprising 38 buildings, at Trawsfynydd Site.
Your feedback will help shape our proposals for how to progress decommissioning of this area, and for the future of the wider site.


How to navigate
You can navigate the virtual room by using your mouse or the navigation arrows in the bottom left of the screen. If you are looking at the exhibition on a smart device then use your fingers to navigate as normal. The arrows on the floor move you between the two parts of the room. You can open each board by clicking on the magnifier glass icon to expand it to full screen. We suggest opening the boards in number order, starting with board #1 on the left-hand side of the room.
You can also access other documents in the document display stand which will give you more information; just click on the box showing the document you want to read. The video gives you a virtual tour of the complex and shows our proposals in more detail.
The content is displayed automatically in Welsh. To access the English content, use the language switcher button on the bottom right of the screen.


Feedback
Your feedback is important to us so please complete the online survey; click on the chain-link icon to complete the survey.
Cliciwch unrhyw le i barhau...Click anywhere to continue ...